Allt du behöver veta om OVK-besiktning

11 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK-besiktning är en viktig process för att säkerställa god inomhusmiljö i byggnader. Denna lagstadgade kontroll är avgörande för byggnaders ventilationssystem, för såväl fastighetsägare som för de som bor eller arbetar i dessa byggnader. I denna artikel får du en omfattande inblick i vad en OVK-besiktning innebär, varför den är viktig, samt vad du kan förvänta dig som fastighetsägare.

Vad är OVK-besiktning?

OVK, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är en lagstadgad besiktning i Sverige som syftar till att förbättra inomhusmiljön i byggnader och säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska. Denna typ av kontroll infördes 1991 och är en återkommande process som måste utföras med regelbundna intervaller. Besiktningen måste genomföras av en certifierad kontrollant och innefattar inspektion och provning av ventilationssystemet för att säkerställa att det uppfyller gällande krav och förordningar. Syftet med OVK är att upprätthålla en god inomhusluftkvalitet, vilket är avgörande för människors hälsa och välbefinnande. Genom att regelbundet kontrollera ventilationssystemen kan man upptäcka brister och förebygga problem som kan uppstå på grund av dålig ventilation, såsom mögel, fukt och buller.

ovk besiktning

När och hur ofta ska OVK utföras?

Frekvensen för en OVK besiktning beror på typen av byggnad och dess ventilationssystem. Generellt sett måste flerfamiljshus och lokaler där människor vistas ha en kontroll vart tredje till sjätte år. Den exakta tidsramen kan variera baserat på byggnadens användning, ålder och typ av ventilationssystem. För nya byggnader gäller att den första OVK-besiktningen ska ske inom två år efter det att ventilationssystemet har tagits i bruk. Detta är för att tidigt identifiera och åtgärda eventuella problem som kan ha uppstått under installationen. Planeringen av en OVK-besiktning sker genom att fastighetsägaren kontaktar en certifierad besiktningsman. Det är fastighetsägarens ansvar att boka in och se till att besiktningen genomförs enligt de bestämmelser som finns.

Vad kontrolleras under en OVK-besiktning?

Under en OVK-besiktning genomgår ventilationssystemet en grundlig kontroll. Kontrollanten kommer att bedöma tilluften och frånluften i varje rum, kontrollera att ventilationsaggregaten fungerar korrekt och se till att inga hinder föreligger för luftflödet. Detta inkluderar att försäkra sig om att ventilationskanaler inte är igensatta, att ventiler är rätt inställda och att filter är rena och i gott skick. Kontrollanten kan även mäta luftflödena för att se att de uppfyller de nödvändiga standarderna, och bedöma ljudnivåer från ventilationen för att försäkra sig om att de inte överstiger gränsvärdena. Protokollet som upprättas efter besiktningen ska klart och tydligt visa resultaten av kontrollen samt eventuella åtgärdsförslag.

Vad händer om OVK inte genomförs eller godkänns?

Om en fastighetsägare försummar sin skyldighet att utföra OVK kan det resultera i sanktioner från kommunen, såsom vite. Dessutom kan en underkänd OVK innebära att ventilationssystemet behöver åtgärdas för att uppfylla kraven. Den ansvarige fastighetsägaren har då skyldighet att se till att brister åtgärdas inom en viss tid. Det är viktigt att vidta åtgärder omedelbart för att säkerställa att inomhusmiljön är hälsosam för de som vistas i byggnaden. Efter att åtgärder vidtagits för att rätta till de upptäckta bristerna, måste en ny OVK-besiktning ske för att bekräfta att åtgärderna varit framgångsrika och att systemet nu uppfyller kraven.

Fler nyheter